SV

EU ändrar 2009 års direktiv om motorfordonsförsäkring

Read time: 4 minutes

Den 24 maj 2018 publicerade Europeiska kommissionen sitt förslag till ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon. Förslaget följs av en utvärdering efter två år. I förslaget tar man upp fem frågor, varav två är försäkringsgivares insolvens och oförsäkrad körning. Låt oss ta en närmare titt på i synnerhet dessa båda frågor.

Försäkringsgivares insolvens

Medlemsländerna har inrättat skadeersättningsorgan enligt direktivet. Dessa organ hanterar ersättningskrav orsakade av oförsäkrade eller oidentifierade fordon, men som det är nu kompenseras inte skadelidande vid olyckor om trafikförsäkringsbolaget är insolvent.

Om inget särskilt skydd mot insolvens föreskrivs i nationell rätt kan de skadelidande därför stå utan ersättning. Detta vill EU åtgärda genom att föreslå att ersättningsorganen står för ersättningen till den skadelidande vid fall av insolvens. Initialt betalas ersättningen av ersättningsorganet i det land där den skadelidande är bosatt. Detta organ ersätts sedan för utläggen genom ersättningen i det land där den skyldiga parten är bosatt.

Oförsäkrad körning

Oförsäkrad körning är ett växande problem inom EU. Enligt EReg, en sammanslutning av europeiska myndigheter för fordons- och förarregistrering, EReg, uppgick ersättningsärendena orsakade av oförsäkrade parter till runt EUR 870 miljoner år 2011. Detta är ett problem på både nationell och europeisk nivå där nationella organ får stå för notan. Kostnaderna återspeglas i förlängningen i de premier som försäkringstagarna betalar, då försäkringsbolag som finansierar de nationella organen behöver få ersättning för dessa belopp.

Eftersom gränskontroller inte är tillåtna enligt principen om fri rörlighet stoppas oförsäkrade fordon inte när de korsar gränserna. EU föreslår att detta problem åtgärdas genom att det befintliga förbudet mot systematiska kontroller av utländska fordon upphävs. Teknik som t.ex. igenkänning av nummerplåtar förenklar sådana kontroller utan att fordonet behöver stoppas, och för att undvika diskriminering skulle sådana kontroller kunna vara en integrerad del av de allmänna nationella kontrollerna av motorfordon. Dessutom omfattas kontrollerna av Allmänna dataskyddsförordningen för att skydda förarnas integritet hemma och utomlands.

Den andra föreslagna ändringen avser

  • en harmonisering av intyg om tidigare ersättningsanspråk, på vilka försäkringsgivarna beräknar sina premier, för att underlätta för försäkringstagarna att teckna en försäkring när de flyttar till ett annat land
  • minimibelopp för försäkringstäckning för att få bort skillnaderna mellan de deltagande länderna och återspegla den ekonomiska verkligheten
  • inkludering av halvautonoma och autonoma fordon (förarlösa bilar)

Den fullständiga texten till förslaget samt vanliga frågor finns på Europeiska kommissionens hemsida.

As border checks are prohibited under the principle of free movement, uninsured vehicles are not stopped when crossing borders.

Patrick Baron

 

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Organisation

2 min reading

Van Ameyde Sweden anställer ny VD

Lär mer >

Samarbetspartners

4 min reading

Van Ameyde acquires Quadra Claims Services

Lär mer >

Claims management

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Lär mer >

Digital transformation

5 min reading

Importance of detection & response cyber incidents neglected

Lär mer >

Samarbetspartners

3 min reading

Micro-insurer omocom partners with Van Ameyde

Lär mer >